I.Tên đơn vị: Bộ môn Ngoại

- Họ và tên : Nguyễn Văn Sửu 

Chức vụ:  Phó trưởng bộ môn ; phụ trách giáo vụ bộ môn

Điện thoại CQ: (0280) 855702 ; NR: (0280) 859248 ; Di động: 0912478973

- Họ và tên : Vũ Thị Hồng Anh

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại CQ: (0280) 857716 ; NR: (0280) 852579 ;Di động: 0912132532

 

- Họ và tên : Nguyễn Vũ Hoàng

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Điện thoại CQ: (0280) 857716 ; NR: (0280) 852579 ;Di động: 0912500985

E mail:

 

- Họ và tên : Đồng Quang Sơn

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn; phụ trách phối hợp công tác lâm sàng tại Khoa ngoại

Điện thoại CQ: (0280) 855760 ; NR: (0280) 820940 ; Di động: 0912121725

E mail:

II. Danh sách các cán bộ của đơn vị :

 

III. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị :

- Đào tạo đại học: Sinh viên hệ chính quy và hệ chuyên tu từ năm thứ 3 đến năm thứ 6.

            - Đào tạo sau đại học: Học viên hệ cao học và chuyên khoa cấp I chuyên ngành Ngoại khoa, chuyên ngành Gây mê hồi sức.

            - Nghiên cứu khoa học.

            - Tham gia cùng các bệnh viên khu vực điều trị và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

            - Tham gia các phong trào thi đua của Nhà trường, các tổ chức đoàn thể.

IV. Những thành tích đã đạt được :

* Tập thể.

- Danh hiệu thi đua.

+ Tập thể LĐTT và LĐG 1999-2007.

+ Tập thể lao động xuất sắc 1999-2007.

- Hình thức khen thưởng:

            + 01 bằng khen của thủ tướng chính phủ 2004

            + 01 bằng khen Bộ Y tế năm học 1998, 2005

            + 01 bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2001-2002.

            + 02 giấy khen của Đại học Thái Nguyên.

* Cá nhân.

- Danh hiệu thi đua.

+ LĐTT và LĐG: 100% cán bộ công chức.

+ Trong thời gian qua có 49 lượt đ/c đạt danh hiệu CSTĐ và Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở từ năm 2000 đến 2006.

- Hình thức khen thưởng: 

+ Bằng khen của thủ tướng chính phủ: 03 đ/c các năm 1999, 2000, 2005

+ Bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo: 07 lượt  các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

+ Bằng khen của Bộ Y tế 05 đ/c các năm: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

+ Bằng khen của tỉnh Thái Nguyên: 01 đ/c năm 2001

+ Huy chương vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo 07 đ/c các năm: 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006

+ Huy chương vì sức khoẻ nhân dân 06 đ/c các năm: 2000, 2001, 2004, 2005, 2006

+ Huy chương vì thế hệ trẻ: 03 đ/c 1999, 2000, 2003

+ Huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ: 03 đ/c năm 2001, 2003.