Bs. Hàn Đức Từ PGS Phạm Hãn BSCKI Hoàng Văn Sơn BSCKI Lương Đình Cầm BSCKII Lương Tất Đồng
BSCKII Nguyễn Công Bằng BSCKI Ma Thị Thắm BSCKII Đinh Khắc Bình PGS.TS Trần Đức Quý BSCKII Nguyễn Vũ Phương
     
BSCKII Nguyễn Văn Sửu TS Vũ Thị Hồng Anh